Drogi transportowe w magazynie - jak dobrze je rozplanować?

Drogi transportowe w magazynie - jak dobrze je rozplanować?

Na poprawny przebieg procesu magazynowania wpływ ma nie tylko wielkość magazynu, rodzaj składowania i wykorzystywane urządzenia transportu bliskiego, ale także poprawnie rozplanowane drogi transportowe. Jaką szerokość powinny mieć? Czy istnieją przepisy prawne mówiące o drogach transportowych? I jak sposób załadunku towarów może mieć wpływ na ich wytyczenie? To wszystko i wiele więcej w naszym artykule!

Drogi transportowe w magazynie to inaczej specyficzne ciągi komunikacyjne, które ułatwiają przemieszczanie się po magazynie urządzeniom transportu bliskiego oraz pracownikom. Ważne, aby były one zaprojektowane bezpiecznie i starannie, zgodnie z logicznym rozplanowaniem przestrzeni magazynowej.
Prawidłowo wyznaczone drogi transportowe powinny mieć odpowiednią szerokość (dostosowaną do rozmiarów urządzeń, które na co dzień się po nich poruszają) oraz muszą być właściwie oznakowane. Kwestie zapewnienia odpowiednich warunków w magazynie leży po stronie jego właściciela lub osoby, która w danym momencie nim zarządza (np. najemcy) i są one uregulowane prawnie.

Przepisy dotyczące dróg transportowych

Ogólne i podstawowe wymagania w kwestii dróg transportowych były określone już w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku dotyczącym ogólnych przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Później zasady te ujednolicono w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
Według przepisów pracodawcy zobowiązani są zapewnić na terenie miejsca pracy prawidłowo wytyczonych oraz oznakowanych dróg transportowych, komunikacyjnych a także dróg dla pieszych, zgodnych z Polskimi Normami.  Drogi te powinny być dostosowane do:

 • liczby potencjalnych użytkowników;
 • typu i gabarytów wykorzystywanych urządzeń transportowych;
 • rodzaju oraz wielkości przemieszczanych ładunków.

Innym rozporządzeniem mającym wpływ na rozplanowanie dróg transportowych w magazynie jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami), które dotyczy głównie zagwarantowania łatwo dostępnych i szerokich dróg ewakuacyjnych.
Minimalne szerokości dróg transportowych określają także Polskie Normy, w tym Norma PN-M-78010:1968P: Transport wewnętrzny - Drogi i otwory drzwiowe - wytyczne projektowania.

Szerokość dróg transportowych

Szerokość dróg transportowych

Istnieją jasne wytyczne, które pozwalają na sprawne obliczenie prawidłowej szerokości dróg transportowych w magazynie. Bardzo istotne w procesie wytyczania szerokości jest to, czy mają to być drogi jednokierunkowe czy dwukierunkowe. Obydwa rozwiązania mają swoje liczne wady i zalety, jednak zwykle najważniejsze dla właścicieli magazynów jest:

 • wielkość powierzchni do zaadaptowania i przystosowania w ramach dróg transportowych;
 • typ przewożonych ładunków;
 • bezpieczeństwo pracowników.

W celu określenia szerokości dróg transportowych w magazynie przyjmuje się, że:
a - to szerokość transportowanego ładunku (wraz z szerokością pojazdu, jeśli jest on przewożony przy pomocy urządzenia transportu bliskiego);
b - to szerokość drogi transportowej w centymetrach (jej minimalna wartość to 120cm).

Ruch pieszy

Podczas wyznaczania szerokości dróg dla ruchu pieszego określa się:

 • b= a + 30cm w przypadku ruchu jednokierunkowego;
 • b= 2a + 60cm dla ruchu dwukierunkowego.

Urządzenia magazynowe

Gdy po drogach transportowych mają poruszać się tylko i wyłącznie pojazdy, zakłada się, że szerokość powinna wynosić:

 • b= a + 60cm w ruchu odbywającym się jednokierunkowo;
 • b= 2a + 90cm w ruchu dwukierunkowym.

Urządzenia magazynowe

Ruch pieszy + urządzenia magazynowe

W przypadku, gdy po drogach transportowych mają się poruszać zarówno piesi pracownicy, jak i urządzenia transportu bliskiego szerokość wyznacza się, biorąc pod uwagę to, czy pojazdy posiadają napęd (jak wózki widłowe elektryczne lub wózki paletowe elektryczne) , czy też nie (jak np. wózki paletowe ręczne).

Szerokość dróg transportowych dla pojazdów bezsilnikowych oraz pieszych:
b= a + 90cm dla ruchu jednokierunkowego;
b= 2a + 180cm dla ruchu dwukierunkowego.

Szerokość dróg transportowych dla pojazdów silnikowych oraz pieszych:
b= a + 100cm dla ruchu jednokierunkowego;
b= 2a + 200cm dla ruchu dwukierunkowego.

Poza wytycznymi dotyczącymi szerokości, przy wyznaczaniu dróg transportowych należy stosować się także do innych - ogólnych zaleceń.

Jak powinny wyglądać drogi transportowe w magazynie

Jak powinny wyglądać drogi transportowe w magazynie

Bardzo istotne dla dobrze funkcjonującego przepływu ładunków w magazynie jest zapewnienie bezpiecznych warunków oraz standardów, takich jak:

 • twarda, równa, odporna na starcie nawierzchnia o dobrej przyczepności;
 • wyeliminowanie progów i stopni;
 • ograniczenie pochyłości (nachylenie pochylni nie większe niż 8%);
 • prawidłowe zabezpieczenie wejść przed niepowołanymi osobami z zewnątrz;
 • nośności dostosowanej do wagi poruszających się po drogach urządzeń;
 • jasne i dobrze widoczne oznaczenie poziome (pasy w kolorze białym lub żółtym);
 • dobre oświetlenie i zapewnienie dobrej widoczności na każdym odcinku drogi.

Ponadto, bardzo istotne jest (w przypadku dróg po których poruszają się pojazdy) zaplanowanie przejść dla pieszych, które umożliwiłyby bezpieczne przedostanie się pieszych pracowników do każdej części magazynu.
Tego typu przejście musi być:

 • w bezpiecznym miejscu (najlepiej na prostym odcinku drogi);
 • odpowiednio oznakowane (znak pionowy i poziomy);
 • dobrze widoczne, nawet z dużych odległości.


Znaki drogowe na drogach transportowych

Użycie aktualnie obowiązujących znaków kodeksu drogowego jest dopuszczalne na powierzchniach dróg magazynowych, o ile tylko są one rozumiane zgodnie z ich właściwym znaczeniem.

Znaki drogowe na drogach transportowych

Ograniczenia prędkości w magazynach

Za ustalenie prędkości maksymalnych pojazdów na terenie magazynu (i przymagazynowym) odpowiada pracodawca. Określone przez niego wartości nie mogą jednak być wyższe niż:

 • 18 km/h na prostych odcinkach;
 • 12 km/h w pobliżu budynków i hal produkcyjnych;
 • 6 km/h w halach i magazynach;
 • 3km/h w przypadku ruchu łączonego pojazdy oraz pieszych, a także w miejscach o ograniczonej widoczności.

Bardzo istotne w przypadku poruszania się po drogach transportowych jest dostosowanie prędkości do warunków (obciążenia pojazdu, specyfiki transportowanych ładunków, stanu nawierzchni, widoczności).

Sposoby załadunku a układ dróg transportowych

Na rozplanowanie dróg transportowych w magazynie wpływ może mieć także konkretny sposób załadunku towarów, gdyż to od niego zależy gdzie znajdują się doki i jaką odległość będa musiały pokonywać wózki transportowe.
Istnieją 3 typy magazynów, które różnią się sposobem załadunku towarów:
1. Magazyny przepływowe - doki rozładunkowe znajdują się z jednej strony budynku, a doki załadunkowe z drugiej.
2. Magazyny zakręcajace - w tym przypadku przepływ towarów odbywa się na trasie imitującej litery “L” lub “U”; doki rozładunkowe znajdują się na frontowej ścianie budynku, a załadunkowe na bocznej ścianie lub również na frontowej ścianie (ale nie są to te same wejścia.
3. Magazyny obrotowe - w których wejście i wyjście znajduje się w tym samym miejscu.
Więcej o innych rodzajach magazynów przeczytacie w naszym tekście: Najbardziej popularne rodzaje magazynów - jak funkcjonują?

Podsumowanie

Podsumowanie

W powyższym artykule zaprezentowaliśmy przepisy dotyczące dróg transportowych w magazynie, opisaliśmy aktualne wytyczne w kwestii szerokości dróg oraz ich warunków. Prawidłowe wytyczenie dróg transportowych w magazynie może znacząco usprawnić transport wewnętrzny ładunków oraz ułatwić proces ich kompletowania i pobierania z regałów magazynowych.
A jeśli chcecie wiedzieć więcej o regałach zapraszamy do artykułu: Regały magazynowe - rodzaje, charakterystyka, zastosowanie.